Regulamin SPA

 1. Basen czynny jest codziennie od 8.00 do 21.00, dla gości hotelowych bezpłatnie.         
 2. Przed wejściem na teren spa i rozpoczęciem korzystania z urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych. Każda osoba winna przestrzegać regulaminu.
 3. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat oraz dodatkowo obciążona kosztami usunięcia szkód powstałych w wyniku jej działania.
 4. Na terenie Basenu obowiązuje zakaz:
  • palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  • wnoszenia ostrych narzędzi, jakichkolwiek szklanych opakowań oraz przedmiotów niebezpiecznych,
  • spożywania artykułów żywnościowych na terenie całego obiektu poza miejscami do tego przeznaczonymi (restauracja na I piętrze, bar),
  • wprowadzania i przebywania zwierząt,
  • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Na terenie basenu dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów.
 6. skakania do wody oraz biegania.
 7. załatwiania potrzeb fizjologicznych w Basenie
 8. Podczas nieobecności ratownika każda osoba korzysta z basenu na własną odpowiedzialność.
 9. Wejście na teren basenu tylko w klapkach, bądź obuwiu do tego przystosowanym.
 10. Przed wejściem na basen wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z użyciem środków myjących.
 11. W szatni należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (komórki, zegarki itp.) oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie (biżuteria).
 12. Teren Basenu jest monitorowany w sposób ciągły.
 13. Pozostałe przepisy nie ujęte w niniejszym regulaminie korzystania z basenu znajdują się w regulaminie Resort & SPA Biały Dunajec.