Regulamin

REGULAMIN

RESORT & SPA BIAŁY DUNAJEC

Niniejszy regulamin obejmuje zbiór zasad przebywania w Resorcie położonym w Białym Dunajcu, ul. Za torem 14a. Operatorem Resortu jest ortustella sp. z o. o. z siedziba w Białym Dunajcu, ul. Za torem 14A

Rozpoczęcie pobytu w Resorcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa, na co Gość oświadcza, że wyraża zgodę.

 1. Pomieszczenia mieszkalne w Resorcie zwane dalej „pokojami” wynajmowane są na doby.
 2. Doba pobytowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 – program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 3. Na wniosek Klienta Operator Resortu może przedłużyć pobyt poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia Klienta do Resortu. Wniosek powinien zostać najpóźniej do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju przez Klienta.
 4. Operator Resortu uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Nieuwzględnienie wniosku o przedłużenie pobytu nie rodzi po stronie Klienta żadnych uprawnień tak prawnych jak i faktycznych.
 5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 6. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości 30% kwoty brutto pobytu. Gość zostanie obciążony całkowitą ceną pobytu w przypadku odwołania rezerwacji po upływie 48 godzin przed przyjazdem. Osobom nieposiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania.
 7. Zaliczka nie podlega zwrotowi. Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji do 21 dni przed planowanym przyjazdem.
 8. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 9. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu Gościa do Resortu.
 10. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią.
 11. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego Resortu.
 12. W Resorcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.
 13. Osoby niezameldowane w Resorcie mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 20.00.
 14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Operator Resortu zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 15. Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Resortu lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Resorcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Resortu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Resortu.
 16. W chwili dokonywania meldunku Gościowi jest wydawany elektroniczny klucz do pokoju. Przy opuszczaniu pokoju Gość jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia zamknięcia drzwi do pokoju. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty lub klucza Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 zł.
 17. W momencie przekazania przez Recepcję karty do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Sprzątanie pokoi odbywa się co 3 dobę lub na życzenie Gościa. W tym celu należy to zgłosić w Recepcji.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 19. Na terenie Resortu zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. W Resorcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania własnych napoi alkoholowych poza pokojami Resortowymi, używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek. W przypadku naruszenia powyżej wskazanych zakazów Gość ponosi karę w wysokości 500 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 5.000 zł.
 20. W Resorcie świadczone są usługi zgodnie z kategorią i standardem Resortu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi natychmiastową reakcję. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu.
 21. Operator Resortu ma obowiązek zapewnić:
 22. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 23. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
 24. wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 25. sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Recepcja dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
 26. W Resorcie akceptuje się obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Resortu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Resortu. W takim przypadku cena pobytu zostanie indywidualnie ustalona z Gościem
 27. Operator Resortu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji. Parking przy Resorcie jest niestrzeżony i wolny od opłat. Operator Resortu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa Resortu.
 28. W Resorcie zabronione jest:
 29. wynoszenie żywności poza teren sali restauracyjnej
 30. zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa)
 31. chodzenie w butach narciarskich po Resorcie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi
 32. przechowywanie ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwo palnych, wybuchowych i iluminacyjnych
 33. prowadzenia na terenie Resortu akwizycji i sprzedaży obnośnej
 34. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite
 35. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia Resortu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.
 36. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 37. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Resortu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 38. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 39. Gość, z chwila dokonania rezerwacji w Resorcie, oświadcza, że wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) przez Operatora Resortu tj. ortustella sp. z o. o. przy ul. Za Torem 14A dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Resortu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Resort. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania a także żądania usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru.
 40. Operator Resortu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Resortu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili umieszczenia jej na stronie Resortu. Zmiana Regulaminu wiąże Gości od chwili upublicznienie jej na stronie Operatora Resortu.

REGULAMIN REZERWACJI I PŁATNOŚCI

 1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na podane konto bankowe.
 2. Termin wpłaty zaliczki wyznacza Recepcja.
 3. Brak wpłaty zaliczki w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 4. Operator Resortu uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc.
 5. Wpłata zaliczki i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.
 6. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 7. Niepojawienie się Gościa do godz. 9.00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej. W takim przypadku Operator Resortu nie ponosi żadnych ujemnych konsekwencji tak prawnych jak i finansowych.
 8. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.
 9. Operatorowi Resortu przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Resortu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.